کلینیک

اشتراک گذاشته شده با :

کلینیک آلرژی دکتر رفیع زاده تبریز

darmanteb.ir
لیست درمانگاه‌ ها و كلینیك ‌وپلی كلینیك‌ استان آذربایجان شرقی (تبریز)
درمانگاه 27 خرداد جهادسازندگی, 4435515, تبریز-خ آزادی-اول خ دكتر قریب. درمانگاه پارس ... درمانگاه تخصصی آلرژی تبریز, 5557771, تبریز-خ 17 شهریور قدیم- پ10.
namazi.sums.ac.ir
اسامی اعضاء هیئت علمی و پزشکان بیمارستان
دکتر علی اکبر اسدی پویا. فلوشیپ صرع. دکتر ناهید اشجع زاده. مغزواعصاب. دکتر افشین برهانی حقیقی. مغز واعصاب ... دکتر احسان شرافت کاظم زاده. متخصص جراحی مغز و اعصاب ... فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان. دکتر حمید آموزگار .... خدمات کلینیک ...
www.isfmt.ir
نتایج داوری مقالات - انجمن علمی پزشکان قانونی ایران
دکتر نیکو دهقانی زاده, بررسی مسایل حقوقی و قانونی مرتبط با اهدا گامت و رحم اجاره ای در زوجین نابارور در ایران, ارائه شفاهی ..... patients admitted to the Sina hospital, Tabriz: During the years 1393 to 1394, ارائه شفاهی ... دكتر شهرام رفيع فر ...... ناهید قاسمی راد, بررسی تاثیر آموزش اصول اخلاق پرستاری بر حساسیت اخلاقی در تصمیم  ...
tums.ac.ir
ميترا ذوالفقاري - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
1387- استاد راهنما: دکتر سرمدی- اساتید مشاور: دکتر رضا نگارنده، دکترفضل الله ... برنامه عملکردی، در کنترل آسم بیماران مراجعه کننده به انجمن آسم و آلرژی ایران. ... در مدیریت درد بیماران غبر هوشیار بستری در بخش مراقبت ویژه .1390قلی زاده. .... تبریز; سخنرانی در سومین همایش تازه های قلب و عروق. .... انتشارات اندیشه رفیع، 1389.
file.qums.ac.ir
92 ﺳﺎل ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ - دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻼب ﻓﻮت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻗﺰوﯾﻦ. دﮐﺘﺮ ﺻﻔﺎري زاده. دﮐﺘﺮ ﯾﺰدي. ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺗﻮﺳﻠﯿﺎن. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ... ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎل. 92. دﮐﺘﺮ ﻗﺒﺎدي. دﮐﺘﺮ ﻗﺪرت ﻣﺤﻤﺪي. دﮐﺘﺮ ﯾﺰدي ... ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل. 92. دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ. دﮐﺘﺮ ﺑﺎرﯾﮑﺎﻧﯽ. ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺧﺎدﻣﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ... ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺰاج ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي آﺳﻢ آﻟﺮژﯾﮏ و رﯾﻨﯿﺖ آﻟﺮژﯾﮏ در. ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ  ...
www.clinicallergytehran.ir
کلینیک آلرژی تهران
کلینیک آلرژی تهران که اولین مرکز درمانی تخصصی درنوع خود درایران است، درسال 1348 به همت سه تن از پزشکان متخصص آلرژی بشرح زیر: شادروان دکترمحمد بهشتی ...
takrim.tbzmed.ac.ir
برنامه جدید کلینیکهای تخصصی ومراکز آموزشی درمانی.
1, برنامه كلینيك بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان عجبشير. 2. 3, رديف, نام و نام ...... 1, برنامه درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید محلاتی تبریز.
tabrizsearch.com
لیست پزشکان متخصص قلب و عروق تبریز
لیست پزشکان متخصص قلب تبریز. ... شماره تماس: 3373670 -0411 آدرس: تبریز- خيابان آزادي- ساختمان آلومينيم- جنب شيخ الرئيس ... آزادی- كلينيك شيخ الرئيس ...