كلينيك تخصصي دندانپزشكي اصفهان با امكانات 14 يونيت دندانپزشكي و مساحتي حدود 850 مترمربع در حال حاضر ... گروه تخصصي بيهوشي و آرام بخشي دندانپزشكي.