آدرس : خیابان امام رضا(ع) – میدان امام رضا(ع). جزئیات بیشتر ... آدرس : مشهد، انتهای خیابان حرعاملی، جنب نقلیه آستان قدس. جزئیات بیشتر ... بیمارستان امام حسین(ع.