بیمارستان امام رضا(ع) علوم پزشکی بیرجند. ... دوباره تلاش کنید. مرکز بهداشت شهرستان بیرجند, بيمارستان امام رضا(ع). حوزه اداری. حوزه اداری. رياست بيمارستان ...