بیمارستان امام رضا بیرجند Imam Reza Hospital- Birjand. خراسان جنوبی / بیرجند, : استان / شهرستان. 0561-2226776-8, :تلفن. خیابان طالقانی، بیمارستان امام رضا ...