مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سال 1386 با ظرفیت 400 تخت بیمارستانی به ... واحدهای سرپایی بيمارستان شامل درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی ، اورژانس ...