بیمارستان امام رضا تبریز Imam Reza Hospital Tabriz آدرس خ دانشگاه جنب دانشکده دندانپزشکی بیمارستان امام رضا تبریز.