درمانگاه پوست. ساعت درمانگاه. روزهای درمانگاه. نام پزشک. 8-13. دوشنبه - چهارشنبه. دکترمحمدتقی تایبی. 8-13. شنبه و سه شنبه. دکترالهیارطاهری. 8-13. یکشنبه.