شماره تلفن. ۱. مرکز بهداشتی درمانی ... مرکز بهداشتی درمانی حضرت سجاد( ع) خانه اصفهان. خانه اصفهان - خیابان .... پایگاه بهداشتی فرهنگیان. دستگرد خ سید عظیم کوچه ...