16 مارس 2016 ... رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: ... بر آن نیز درمانگاه فرهنگیان اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته همه روزه از ساعت ...