دعوت به همکاری درمانگاه شبانه‌روزی کارشناس پرستاری، کاردان مامایی و بهیار ... همکار پزشک، روانپزشک، کاردان و کارشناس مامایی، بهیار جهت کلینیک ترک اعتیاد ...