استخدام مراقب بهداشت و ماما جهت کار در پایگاه سلامت ... به بهیار – کاردان اتاق عمل – هوشبری – مامایی جهت شیفت عصر کلینیک ترک اعتیاد در تهران نیازمندیم.