خدمات درمانگاهی: درمانگاه عمومی (پزشک عمومی)- درمانگاه تخصصی - درمانگاه تخصصی ... آدرس پستی: استان لرستان- بروجرد- نبش میدان امام خمینی (ره) بیمارستان کوثر