شرکت کنندگان آزمون استخدام پیمانی متمرکز مورخه ۲۱/ ۰۸/ ۹۵ این دانشگاه در رشته پرستاری که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۵ کارنامه ...