10 فوریه 2015 ... كلينيك هاي ويژه تخصصي دندانپزشكي ... مراجعه کنندگان محترم جهت مراجعه و درمان در دانشکده دندانپزشکی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید : آدرس مراجعه : شیراز - خیابان قصردشت - نبش خیابان مهر - دانشکده دندانپزشکی شیراز