... داراي ۲۹۷ تخت فعال مي باشد كه بخش هاي بستري آن شامل بخش هاي عفوني - داخلي - داخلي فوق تخصصي - اعصاب - اطفال - PICU- NICU- ICU - آنژيوگرافي - قلب - ENTو  ...