کلینیک عمومی، تخصصی و فوق تخصصی پزشکان ... کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی(رادیولوژی-ماموگرافی-سونوگرافی ساده-سه بعدی-چهاربعدی- داپلر) ... داروخانه شبانه روزی سیزده آبان. اهواز –خیابان سلمان فارسی(نادری)خیابان حافظ(شهید موسوی)