لیست مراکز فیزیوتراپی استان اصفهان آدرس تلفنisfahan. ... درمانگاه فرهنگیان - اصفهان, 2226861, خ امادگاه -خ باغ گلدسته مقابل درب شرقی بازارهنر. درمانگاه ولی ...