کلینیکتخصصی قائدی *** ارائه دهنده کلیه خدمات تخصصی دندانپزشکی دروازه دولت ، روبروی مسجد باب الرحمه، کوی جهان نما 32221773 شنبه – 4 شنبه 8/5-3/5 عصر.