پذیرش تلفنی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ایلام در راستای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی سرپایی از سال ١٣٩٣ طرح پذیرش تلفنی بیمار را در دیکلینیک اجرا نموده ...