15 نوامبر 2016 ... در کلینیک رز کاشت توسط مدرسین کاشت مو انجام میشود که در نهایت ، نتیجه ایده آل به دست می آید وعوارض ناخوشايندي همچون تراکم کم ، اسکار در پشت ...