خانم دكتر اكرم منتظرالظهور،متولد سال ۱۳۳۶ دارای درجه دکترا در رشته علوم تربيتی، مؤسس و مدير مركز مشاوره بصيرت ومديرعامل موسسه پويا پژوهش- اصفهان. به نام خدا.