بیمارستان شهید دوران شیراز در رشته های زیر و از بین واجدین شرایط دعوت به ... کلینیک کاشت مو پادرا واقع در هرمزگان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به همکاری چند نفر ...