فهرستی از بیمارستانهای استان فارس: ردیف, نام بیمارستان, نوع تخصص, وضعیت, آدرس, تلفن. ۱, نمازی, عمومی, دولتی, شیراز-فلکه نمازی, ۶۴۷۴۳۳۱-۵۱. ۲, شهید فقیهی ...