3- مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره( 3 )، کلینیک تخصصی مادر وکودک: شهرک اکباتان - فاز 3 – پردیس شهید مجید شهریاری دانشگاه شهید بهشتی- تلفن: 44664071.