تبريز- ميدان جهاد (نصف راه)- جنب كلينيك كوثر- ساختمان اسبق كلانتري 14. 2. آذربايجان غربي ... كرج- ميدان توحيد- بلوار بلال حبشي- روبروي بانك صادرات. 5. اصفهان ... مشهد-رضا شهر- ابتدای بلوار پیروزی- جنب اداره آگاهی. 11. خراسان جنوبي. بيرجند- ...