ردیف, نام مرکز دزمانی, تلفن نوبت دهی ... درمانگاه تخصصی شهید میرزا حسینی اردبیل ... ٤, درمانگاه تخصصی مشگین شهر, ٣٢٥٢٥٠٥٩-٣٢٥٢٨١٩٢-٣٢٥٤٤٧٩٥-٣٢٥٤٤٧٩٨.