30, البرز, کرج, علوم آزمايشگاهي, آزمايشگاه, آزمایشگاه پاتوبیو لوژی شبانه روزی مهر عظیمیه کرج, کرج:عظیمیه نرسیده به میدان مهران کلینیک مه طبقه2 آزمایشگاه شبانه ...