12 نوامبر 2012 ... دریافت لیست درمانگاه های دندانپزشکی روزانه استان اصفهان.