137, دکتر ايماني, نيما ايماني, اصفهان, زيار - روستاي برسيان- کلينيک سوم شعبان ..... 360, دكتر بصير پور, اعظم بصيرپور, 031-32651004, اصفهان, خ هشت بهشت ..... 544, دكتر شجاعي(امين), عباس شجاعي, 031-53662327, سميرم, سميرم/سميرم/ميدان ...